Onlinecasinolist Privacyverklaring

Inhoud

 1. Introductie Onlinecasinolist privacyverklaring
 2. Categorieën persoonsgegevens
 3. Grondslag en doeleinden voor gegevensverwerking
 4. Opslagperiode
 5. Ontvangers van persoonsgegevens
 6. Beveiliging
 7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
 8. Recht op inzage (artikel 15 AVG)
 9. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 10. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)
 11. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)
 12. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 13. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)
 14. Plichten

1. Introductie Onlinecasinolist privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Onlinecasinolist. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring leggen wij duidelijk uit hoe wij uw gegevens bewaren, hoe lang deze worden bewaard en wat het exacte doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven wij u helder inzicht in hoe u uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking kunt uitoefenen.

Wat doet Onlinecasinolist precies? 

Omdat wij in verschillende situaties persoonsgegevens (laten) verwerken, hebben wij gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Er zijn vaak situaties waarin Onlinecasinolist uw persoonsgegevens moet verzamelen en verwerken of gebruiken. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens aan ons kenbaar kunt maken.

Onlinecasinolist neemt uw privacy zeer serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Hebt u twijfels of vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Onlinecasinolist? Neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande gegevens.

info@onlinecasinolist.nl

2. Categorieën persoonsgegevens

Om onze bezoekers, klanten en partners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, te verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) verwerken zijn de volgende:

 • Voornaam en achternaam;
 • (Persoonlijk) e-mailadres (let op: onder de AVG kunnen bepaalde bedrijfse-mailadressen worden aangemerkt als persoonlijke e-mailadressen, bijvoorbeeld het e-mailadres janssen@bedrijf.com);
 • IP adres.
 • Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan duidelijk is dat deze voor verwerking door Onlinecasinolist worden verstrekt.

3. Grondslag en doeleinden voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG zijn wij verplicht om een wettelijke basis te hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Op onze situatie is artikel 6 lid 1 sub a AVG van toepassing: de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van toestemming. 

Artikel 13(1)(c) van de AVG verplicht ons dan om duidelijk aan te geven voor welke “verwerkingsdoeleinden” de persoonsgegevens zijn bedoeld. Hieronder vindt u een overzicht van verschillende verwerkingsdoeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Er zijn een aantal doeleinden waarvoor Onlinecasinolist uw persoonsgegevens verzamelt;

1. Contact

Indien u op enige wijze contact hebt opgenomen met Onlinecasinolist, worden de door u opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact. Denk hierbij aan naam, e-mailadres en telefoonnummer.

2. Nieuwsbrief

Uw e-mailadres wordt in ieder geval verwerkt voor het versturen van de Onlinecasinolist nieuwsbrief, indien u onze nieuwsbrief willen ontvangen. Het kan zijn dat ook andere gegevens (zoals uw naam) verwerkt worden. Het is op elk moment mogelijk om u af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. 

3. Cookies, geplaatst via https://Onlinecasinolist.net/ (Lees onze cookieverklaring voor meer informatie)

Om gebruik te maken van de website en om de website goed te laten functioneren worden er een aantal gegevens bewaard. Denk hierbij aan IP-adres, locatiegegevens, statistische en geaggregeerde gegevens over het surfgedrag en websitebezoeken (scrollgedrag).

4. Opslagperiode

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Op grond van artikel 13 lid 2 sub a AVG moeten wij ook de bewaartermijn voor de persoonsgegevens aangeven.

1. Contact

Indien het contact niet lijdt tot het verrichten van een dienst of werkzaamheden, worden de door uw opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaard. 

2. Nieuwsbrief

We bewaren de gegevens totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Na afmelding worden de gegevens verwijderd. 

3. Cookies, geplaatst via https://Onlinecasinolist.net/ (Lees onze cookieverklaring voor meer informatie)

Alle informatie over cookies wordt in detail uitgelegd in onze cookieverklaring.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Onlinecasinolist deelt momenteel geen persoonlijke gegevens met derden, maar Onlinecasinolist behoudt zich het recht voor om dit te doen als dit strikt noodzakelijk/wettelijk vereist is. Dit kan het geval zijn in een juridische procedure of in het geval dat een overheidsinstantie om de persoonsgegevens vraagt. In het geval dat de gegevens moeten worden gedeeld, zal Onlinecasinolist voldoen aan de AVG, met name artikel 28 AVG. Als Onlinecasinolist besluit om in de toekomst persoonlijke gegevens met derden te delen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door deze privacyverklaring te wijzigen.

6. Beveiliging

Onlinecasinolist neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus. Om uw persoonsgegevens adequaat te kunnen beveiligen, maakt Onlinecasinolist gebruik van gegevensversleuteling, waaronder een HTTPS-versleuteling. Dit maakt de verbinding, tussen u en de website van Onlinecasinolist, privé.

Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de geautoriseerde medewerkers van Onlinecasinolist. De apparaten waarop uw (persoons)gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en/of mobiele telefoons.

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder worden de rechten weergegeven waarvan u gebruik kunt maken met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hierbij geven wij zo gedetailleerd mogelijk aan op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het betreffende recht.

a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)

U heeft altijd het recht om de door Onlinecasinolist verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kunt u een e-mail met uw verzoek sturen aan: info@onlinecasinolist.nl.  

b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Indien de door Onlinecasinolist bewaarde gegevens onjuist blijken, heeft u het recht om deze gegevens te laten rectificeren. Onlinecasinolist zal dan de huidige incorrecte gegevens vervangen met de juiste gegevens.

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

U heeft het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door Onlinecasinolist aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als Onlinecasinolist.

d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

In bepaalde gevallen kunt u aan Onlinecasinolist verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heeft u de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Hieronder treft u een lijst met situaties waarin Onlinecasinolist uw gegevens dient te verwijderen: 

 • Als de door Onlinecasinolist verwerkte gegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel.
 • Als u uw toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens intrekt, bijvoorbeeld door middel van de ‘uitschrijfknop’ op de Onlinecasinolist nieuwsbrief.
 • Als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. In het geval van direct marketing heeft u altijd een absoluut recht van bezwaar. Op het moment dat uw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die van Onlinecasinolist, heeft u een relatief recht. De gegevens worden dan alleen verwijderd als is aangetoond dat uw interesses zwaarder wegen dan die van Onlinecasinolist.
 • Als Onlinecasinolist gegevens onrechtmatig verwerkt, heeft u direct de mogelijkheid om de gegevens door Onlinecasinolist te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er geen wettelijke basis is voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Bij overschrijding van een wettelijke bewaartermijn is Onlinecasinolist verplicht de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.
 • Als u als betrokkene jonger bent dan 16 jaar en er geen toestemming van een ouder of voogd is verleend voor de verwerking van de persoonsgegevens. In dit geval zal Onlinecasinolist uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen.

Houd er rekening mee dat er uitzonderingen kunnen zijn op het recht om ‘vergeten’ te worden.

e. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet goed worden verwerkt door Onlinecasinolist. In Nederland is deze toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens.

f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Zeker in het geval van direct marketing.

Verder wijzen we u op de volgende rechten:

 • Recht van beperking van (een deel van) de verwerking: onder voorwaarden heeft u het recht om van Onlinecasinolist de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt kortgezegd in dat Onlinecasinolist de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Onlinecasinolist de gegevens niet langer nodig heeft terwijl deze nog wel nodig zijn voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 • Intrekking van toestemming: u heeft dit recht voor zover wij van uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Onlinecasinolist u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Wilt u gebruik maken van bovenstaande rechten?

In de meeste gevallen is een e-mail naar info@onlinecasinolist.nl voldoende om van bovengenoemde rechten gebruik te maken. Als we twijfels hebben over de geldigheid van uw identiteit, kunnen we andere maatregelen nemen om deze te verifiëren. Zo kunnen wij van u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons te verstrekken. Dit gebeurt altijd op de door de Rijksoverheid voorgeschreven wijze. In de meeste gevallen zal een minder ingrijpende wijze van legitimatie kunnen worden volstaan. Het gebruik maken van voornoemde rechten is kosteloos.

We wijzen u er graag op de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Onlinecasinolist niet aan een bepaald verzoek gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar.

8. Plichten

Onlinecasinolist verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op basis van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht aan een derde partij.

De gegevens die u moet verstrekken zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die nodig zijn voor de dienstverlening. Als u ons deze verplichte gegevens niet verstrekt, kan Onlinecasinolist de diensten niet (goed) aanbieden.

Indien het nodig is om uw gegevens met andere partijen te delen, zal uiteraard eerst uw toestemming worden gevraagd door wijziging van ons privacyverklaring. We kondigen wijzigingen altijd aan via de Onlinecasinolist-website.

Onlinecasinolist behoudt zich het recht voor om informatie vrij te geven wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Onlinecasinolist het gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces, of als het gaat om eigendom of bescherming van Onlinecasinolist. Wij proberen uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande gegevens.

info@onlinecasinolist.nl